Sinds 2018 zijn er in de provincie Drenthe huisartspraktijken met één of meer kernteams van start gegaan met het programma Integrale Ouderenzorg Drenthe. Van de leden van een kernteam[1] wordt verwacht dat zij de basiscompetenties beheersen,  die nodig zijn om de integrale ouderenzorg binnen een kernteam vorm te geven. Het uitgangspunt bij de ontwikkeling van de basiscompetenties werd gevormd door verschillende competentieprofielen  die waren ontwikkeld voor de ouderenzorg binnen verschillende settingen:

  1. SamenOud, HZD , de Hanzehogeschool Groningen voor de ouderenzorg in de 1e lijn.
  2. ZonMW ‘Noodzakelijke onderdelen over ouderen in de opleidingen geneeskunde,  verpleegkunde,  verzorgende-IG en helpende zorg en welzijn.’ 
  3. Competenties vanuit de verschillende beroepsprofielen met specificatie ouderenzorg

Op basis van deze competentieprofielen zijn de basiscompetenties per functie van een kernteam  geformuleerd.

Om de kernteamleden zo goed mogelijk te ondersteunen in hun analyse welke competenties zij al wel/niet voldoende beheersen is een instrument ontwikkeld, de  competentiekaart. Deze digitale kaart is per functie te gebruiken als (self)analyse. De uitkomsten van deze (self)analyse geeft richting aan de nog te ontwikkelen competenties voor ieder (beginnend) kernteamlid.  Op basis van de uitkomsten van deze analyse  kan er gezocht worden in de “HZD  digitale scholingsomgeving” op welke wijze de ontbrekende of onderontwikkelde  competenties persoonlijk kunnen worden (door)ontwikkeld[2].


[1] Kernteam bestaat uit Huisarts, Specialist Ouderengeneeskunde, (verpleegkundig) Praktijk Ondersteuner huisartsenzorg (POH), Wijkverpleegkundige, Ouderenadviseur/ Opbouwwerk en WMO consulenten) 

[2] Mogelijkheden zijn  e-learning, internet informatie,  literatuur en onderwijs bijeenkomsten (onderdelen cursus/opleiding)